Privacybeleid

Roy Heijne RVS Bewerking BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Roy Heijne RVS Bewerking BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerking van persoonsgegevens

Roy Heijne RVS Bewerking BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Informatie over contracten met klanten en leveranciers
 • Informatie over offertes aan (potentiële) klanten of van (potentiële) leveranciers
 • Informatie over de (status van) door u afgenomen diensten en vragen daarover
 • CV’s, kopie diploma’s en referenties van sollicitanten en personeelsleden
 • Identiteitsbewijzen en bankrekeningnummers van gecontracteerd personeel
 • Bankrekeningnummers van leveranciers

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Doeleinden van het verwerken van persoonsgegevens

Roy Heijne RVS Bewerking BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Roy Heijne RVS Bewerking BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn

Roy Heijne RVS Bewerking BV bewaart persoonsgegevens minimaal 7 jaar tenzij anders verzocht door de (ex-) klant. Gegevens over sollicitanten worden niet langer bewaard dan gedurende de duur van de sollicitatie procedure tenzij deze uitmondt in een dienstverband.

Delen van persoonsgegevens met derden

Roy Heijne RVS Bewerking BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Roy Heijne RVS Bewerking BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Roy Heijne RVS Bewerking BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Bij een dergelijk verzoek kunnen wij u controle vragen stellen om zeker te zijn van uw identiteit. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Roy Heijne RVS Bewerking BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Roy Heijne RVS Bewerking BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.